Εκκλησία του Χριστού – ποια είναι;

Στο άρθρο 9 στο Σύμβολο της Πίστης διαβάζουμε: “Εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν.”

Βλέπει κανείς πολλά δόγματα και πολλές αιρέσεις στην εποχή μας. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν πάνω από 30.000 αιρέσεις. Το κάθε δόγμα και εκκλησία επιμένει ότι αποτελούν την πραγματική εκκλησία του Χριστού. Τότε, πως μπορούμε να καταλάβουμε ποια απ’ όλες είναι η αληθινή εκκλησία του Χριστού; Δεν μπορεί ο Χριστός να έχει 30.000 εκκλησίες.

Σίγουρα, η πραγματική εκκλησία είναι Αγία, Καθολική και Αποστολική. Έτσι την περιγράφει το “Πιστεύω”: “Εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν”.

Δύο χαρακτηριστικά

Η αληθινή εκκλησία του Χριστού έχει χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Ο Ιωάννης ο Θεολόγος, που έγραψε την Αποκάλυψη, μας έδωσε μια εικόνα της αληθινής εκκλησίας: “Εδώ θα φανεί η υπομονή όσων ανήκουν στο λαό του Θεού, αυτών που τηρούν τις εντολές του Θεού και πιστεύουν στον Ιησού” (Αποκάλυψη 14:12).

Στο ίδιο βιβλίο ο Ιωάννης γράφει: “Θύμωσε τότε ο δράκοντας (ο Σατανάς) με τη γυναίκα (την εκκλησία), και έφυγε για να πολεμήσει με τους υπόλοιπους απογόνους της, μ’ εκείνους που τηρούν τις εντολές του Θεού και μαρτυρούν την πίστη τους στον Ιησού” (Αποκάλυψη 12:17).

Να, ποια είναι τα δύο χαρακτηριστικά της πραγματικής εκκλησίας του Χριστού: 1) η Πίστη στο Θεό και 2) η υπακοή στις εντολές του Θεού. Μπορούμε να το πούμε έτσι: Πίστη και Υπακοή.

Η πραγματική εκκλησία του Χριστού πιστεύει και λατρεύει Πατέρα, Υιό και Άγιο Πνεύμα. Πιστεύει στη θυσία του Χριστού στο σταυρό. Επίσης πιστεύει ότι τώρα ο Χριστός είναι ο Μεσίτης μας στον ουρανό εκ δεξιών του Πατέρα. Πιστεύει ότι κάθε άνθρωπος μπορεί να πλησιάσει τον Πατέρα κατ’ ευθείαν. Και πιστεύει ότι ο Χριστός θα επιστρέψει προσωπικά και η εκκλησία Του περιμένει αυτό το γεγονός, αυτή τη μοναδική ελπίδα.

Αλλά η εκκλησία του Χριστού, που είναι Αγία, Καθολική και Αποστολική δεν έχει απλώς μια θεωρητική πίστη. Όχι. Επειδή, γιατί η αληθινή πίστη θα φέρει και έργα. Η αληθινή πίστη οδηγεί στην υπακοή. Η παρακοή του Αδάμ και της Εύας, η παρακοή στην εντολή του Θεού προκάλεσε όλα τα δεινά στον κόσμο μας.

Με την πίστη στο Χριστό, ο αμαρτωλός λαμβάνει τη συγχώρηση για τις αμαρτίες του, και τότε ο Θεός δίνει μια νέα καρδιά, μια καινούργια φύση! Επάνω στη νέα καρδιά ο Θεός γράφει το θέλημά Του τις 10 εντολές.

Η εκκλησία του Χριστού θέλει τις 10 εντολές, αγαπά αυτόν τον άγιο και αιώνιο νόμο:

Οι εντολές του Θεού

1.Οὐκ ἔσονταί σοι θεοὶ ἕτεροι πλὴν ἐμοῦ.

2. Οὐ ποιήσεις σε αυτῷ εἴδωλον, οὐδὲ παντὸς ὁμοίωμα, ὅσα ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ ὅσα ἐν τῇ γῇ κάτω καὶ ὅσα ἐν τοῖς ὕδασιν ὑποκάτω τῆς γῆς. οὐ προσκυνήσεις αὐτοῖς, οὐδὲ μὴ λατρεύσεις αὐτοῖς• ἐγὼ γάρ εἰμι Κύριος ὁ Θεός σου, Θεὸς ζηλωτής, ἀποδιδοὺς ἁμαρτίας πατέρων ἐπὶ τέκνα, ἕως τρίτης καὶ τετάρτης γενεᾶς τοῖς μισοῦσί με καὶ ποιῶν ἔλεος εἰς χιλιάδας τοῖς ἀγαπῶσί με καὶ τοῖς φυλάσσουσι τὰ προστάγματά μου.

3. Οὐ λήψει τὸ ὄνομα Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου ἐπί ματαίῳ• οὐ γὰρ μὴ καθαρίσῃ Κύριος ὁ Θεός σου τὸν λαμβάνοντα τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐπὶ ματαίῳ.

4. Μνήσθητι τὴν ἡμέρα τῶν σαββάτων ἁγιάζειν αὐτήν. ἓξ ἡμέρας ἐργᾷ καὶ ποιήσεις πάντα τὰ ἔργα σου• τῇ δὲ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ σάββατα Κυρίῳ τῷ Θεῷ σου• οὐ ποιήσεις ἐν αὐτῇ πᾶν ἔργον, σὺ καὶ ὁ υἱός σου καὶ ἡ θυγάτηρ σου, ὁ παῖς σου καὶ ἡ παιδίσκη σου, ὁ βοῦς σου καὶ τὸ ὑποζύγιόν σου καὶ πᾶν κτῆνός σου καὶ ὁ προσήλυτος ὁ παροικῶν ἐν σοί. ἐν γὰρ ἓξ ἡμέραις ἐποίησε Κύριος τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς καὶ κατέπαυσε τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ• διὰ τοῦτο εὐλόγησε Κύριος τὴν ἡμέραν τὴν ἑβδόμην καὶ ἡγίασεν αὐτήν.

5. Τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου, ἵνα εὖ σοι γένηται, καὶ ἵνα μακροχρόνιος γένῃ ἐπὶ τῆς γῆς τῆς ἀγαθῆς, ἧς Κύριος ὁ Θεός σου δίδωσί σοι.

6. Οὐ φονεύσεις.

7. Οὐ μοιχεύσεις.

8. Οὐ κλέψεις.

 9. Οὐ ψευδομαρτυρήσεις κατὰ τοῦ πλησίον σου μαρτυρίαν ψευδῆ.

 10. Οὐκ ἐπιθυμήσεις τὴν γυναῖκα τοῦ πλησίον σου. οὐκ ἐπιθυμήσεις τὴν οἰκίαν τοῦ πλησίον σου οὔτε τὸν ἀγρὸν αὐτοῦ οὔτε τὸν παῖδα αὐτοῦ οὔτε τὴν παιδίσκην αὐτοῦ οὔτε τοῦ βοὸς αὐτοῦ οὔτε τοῦ ὑποζυγίου αὐτοῦ οὔτε παντὸς κτήνους αὐτοῦ οὔτε ὅσα τῷ πλησίον σου ἐστί.

Τι σημαίνουν αυτά για μένα

Αγαπητέ αναγνώστη και αγαπητή αναγνώστρια, ανήκεις στην πραγματική Εκκλησία του Χριστού; Η Εκκλησία είναι άγια γιατί κάνει το θέλημα του Θεού – τηρεί τις 10 Εντολές, και είναι καθολική γιατί βρίσκεται σε όλο τον κόσμο και τελικά είναι αποστολική γιατί έχει την ίδια πίστη που είχαν όλοι οι προφήτες και απόστολοι.

Ο Θεός σε καλεί να ενωθείς με την Εκκλησία Του που λατρεύει Πατέρα, Υιό και Άγιο Πνεύμα και κάνει το θέλημα του Θεού, (τηρεί τις 10 Εντολές). Ποια θα είναι η δική σου απόφαση;

Πες μας τη γνώμη σου για αυτό το άρθρο.

Επιστροφή στην αρχική σελίδα.